Кабинет Министров Украины внес изменения в некоторые постановления с целью обеспечения отмены излишних административных процедур, которые усложняют ведение предпринимательской деятельности, а также приведение подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с законами Украины и международно-правовых обязательств Украины.

Модельний статут ТОВ 2019

10827
Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”. Документ набув чинності 28.04.2019.

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю

Загальні положення

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього модельного статуту (далі — Статут).

2. Найменування Товариства визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).

3. Скорочене найменування Товариства у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.

4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.

5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.

6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Статутний капітал та вклади учасників Товариства

7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом:

7.1) одного місяця з дати державної реєстрації Товариства;

7.2) трьох місяців з дати державної реєстрації Товариства;

7.3) шести місяців з дати державної реєстрації Товариства*;

7.4) одного року з дати державної реєстрації Товариства.

8. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить:

8.1) 10 днів;

8.2) 20 днів;

8.3) 30 днів;

8.4) період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства*.

9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

10. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу:

10.1) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства*;

10.2) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

11. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів:

11.1) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права;

11.2) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів*.

12. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом:

12.1) трьох місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;

12.2) шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;

12.3) строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів*.

13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

14. У разі коли всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.

15. Учасник Товариства:

15.1) не має переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі;

15.2) має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі*.

15.2.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки):

15.2.1.1) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства*;

15.2.1.2) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства, якщо інше не погоджено всіма учасниками Товариства.

15.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов’язаний письмово повідомити про це іншим учасникам Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

15.2.3. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом:

15.2.3.1) 10 днів з дати отримання повідомлення;

15.2.3.2) 20 днів з дати отримання повідомлення;

15.2.3.3) 30 днів з дати отримання повідомлення*.

15.2.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку
(частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.

16. Надання частки (частини частки) в заставу допускається:

16.1) лише за згодою інших учасників Товариства*;

16.2) без згоди інших учасників Товариства.

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

17. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

18. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов’язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

19. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом:

19.1) одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства*;

19.2) 15 днів з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства.

20. Товариство зобов’язане виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом:

20.1) трьох місяців з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника;

20.2) одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника*;

20.3) одного місяця з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення;

20.4) двох місяців з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

Дивіденди

21. Дивіденди виплачуються за:

21.1) будь-який період, що є кратним кварталу*;

21.2) календарний рік;

21.3) будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

22. Виплата дивідендів здійснюється протягом:

22.1) шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату*;

22.2) двох місяців з дня прийняття рішення про їх виплату;

22.3) одного місяця з дня прийняття рішення про їх виплату.

23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках:

23.1) визначених законом*;

23.2) визначених законом, а також якщо Товариство є боржником у зобов’язанні, виконання якого прострочено більше ніж на місяць, а прострочена сума боргу Товариства перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат**.

Органи управління Товариством, їх компетенція,
порядок прийняття ними рішень

24. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

25. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом:

25.1) 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників*;

25.2) 20 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників;

25.3) 30 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників.

26. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасникам Товариства про проведення загальних зборів учасників не менше ніж за:

26.1) 15 днів до запланованої дати їх проведення;

26.2) 30 днів до запланованої дати їх проведення*;

26.3) 45 днів до запланованої дати їх проведення.

27. Повідомлення про загальні збори учасників надсилається:

27.1) поштовим відправленням з описом вкладення*;

27.2) поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

27.3) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;

27.4) електронною поштою з накладенням на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

28. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за:

28.1) п’ять днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників;

28.2) 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників*;

28.3) 15 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

29. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників:

29.1) за місцезнаходженням Товариства у робочий час*;

29.2) шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою;

29.3) за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.
.

30. Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування:

30.1) не може бути прийнято;

30.2) може бути прийнято*.

30.2.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань:

30.2.1.1) визначених законом*;

30.2.1.2) визначених законом, а також щодо:

30.2.1.2.1) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту;

30.2.1.2.2) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство;

30.2.1.2.3) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину).

30.2.2. Ініціатором проведення опитування може бути:

30.2.2.1) будь-який учасник Товариства;

30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства*.

30.2.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:

30.2.3.1) не допускається;

30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*.

30.2.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом:

30.2.4.1) 10 днів з дня отримання запиту;

30.2.4.2) 15 днів з дня отримання запиту*;

30.2.4.3) 20 днів з дня отримання запиту.

30.2.5. Якщо до закінчення зазначеного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.

30.2.6. Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням:

30.2.6.1) допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*;

30.2.6.2) не допускається.

30.2.7. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування:

30.2.7.1) підлягає нотаріальному засвідченню;

30.2.7.2) не підлягає нотаріальному засвідченню*.

30.2.8. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається:

30.2.8.1) останній день строку, протягом якого учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування*;

30.2.8.2) день отримання ініціатором опитування відповідей від усіх учасників Товариства.

31. До компетенції загальних зборів учасників належать питання:

31.1) визначені законом;

31.2) визначені законом, а також питання щодо*:

31.2.1) зміни найменування Товариства*;

31.2.2) зміни місцезнаходження Товариства*;

31.2.3) утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них*;

31.2.4) призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці*;

31.2.5) створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь*;

31.2.6) голосування Товариством (“за” чи “проти”) під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь;

31.2.7) погодження умов колективного договору Товариства.

32. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

33. Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:

33.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства:

33.1.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.1.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.1.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.1.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту; якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, — одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:

33.2.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.2.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники Товариства, ― одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:

33.3.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.3.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4) зміни розміру статутного капіталу Товариства:

33.4.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.4.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5) обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності:

33.5.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.5.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:

33.6.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.6.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період:

33.7.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.7.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8) розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів:

33.8.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.8.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9) виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:

33.9.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.9.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):

33.10.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.10.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.11) інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення:

33.11.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.11.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.11.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

34. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

35. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

36. Виконавчий орган Товариства є:

36.1) одноосібним*;

36.1.1. Одноосібний виконавчий орган має таку назву:

36.1.1.1) директор*;

36.1.1.2) генеральний директор;

36.1.1.3) голова.

36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності;

36.2) колегіальним.

36.2.1. Колегіальний виконавчий орган має таку назву:

36.2.1.1) дирекція, а його голова — генеральний директор*;

36.2.1.2) правління, а його голова — голова правління.

36.2.2. Кількість членів колегіального виконавчого органу з урахуванням його голови становить:

36.2.2.1) дві особи;

36.2.2.2) три особи*;

36.2.2.3) чотири особи.

36.2.3. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням:

36.2.3.1) окремо щодо кожного кандидата*;

36.2.3.2) окремо щодо кандидата на посаду голови та за список кандидатів на посади членів колегіального виконавчого органу;

36.2.3.3) за список кандидатів на посади голови та членів колегіального виконавчого органу.

36.2.4. Голова колегіального виконавчого органу Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

36.2.5. Для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції виконавчого органу Товариства, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов’язаний скликати засідання виконавчого органу.

36.2.6. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. У разі рівного розподілу голосів членів колегіального виконавчого органу вирішальним є голос голови.

37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, виконувачем обов’язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, — головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, — працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов’язків стає той з них, який є найстаршим за віком.

38. Особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов’язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов’язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

Значні правочини та правочини,
щодо вчинення яких є заінтересованість

39. Значними правочинами Товариства є правочини:

39.1) визначені законом;

39.2) визначені законом, а також ті, предметом яких є*:

39.2.1) дарування Товариством майна, робіт або послуг*;

39.2.2) надання Товариством майна у заставу*;

39.2.3) забезпечення порукою Товариства виконання зобов’язання третьою особою*;

39.2.4) купівля-продаж об’єкта нерухомого майна;

39.2.5) купівля-продаж транспортного засобу;

39.2.6) випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;

39.2.7) продаж Товариством знака для товарів і послуг;

39.2.8) надання Товариством об’єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж три роки;

39.2.9) отримання Товариством кредиту або позики, крім випадків, коли відповідна сума на день укладення правочину не перевищує суму, еквівалентну 10 місячним мінімальним заробітним платам;

39.2.10) надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.11) передача виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства;

39.2.12) зобов’язання, сума яких на день укладення відповідного правочину перевищує:

39.2.12.1) 10 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.2) 20 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.3) 30 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.4) 50 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.5) 100 місячних мінімальних заробітних плат.

40. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу:

40.1) якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення*;

40.2) потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення.

41. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини:

41.1) визначені законом*;

41.2) визначені законом, а також правочини, які укладаються Товариством з будь-ким із таких осіб (або на їх користь):

41.2.1) учасником Товариства або його афілійованими особами;

41.2.2) учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 5 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

41.2.3) учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 10 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами.

42. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість:

42.1) не визначається Статутом*;

42.2) визначається Статутом. Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, що згідно із Статутом належить до правочинів із заінтересованістю, зобов’язана повідомити Товариству про свою заінтересованість. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно невигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову в наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.

Прикінцеві положення

43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

44. Витрати, пов’язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на:

44.1) учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит*;

44.2) Товариство.

45. Товариство зобов’язане зберігати документи, визначені законом.

46. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

47. Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.

48. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer