Повна інформація про призов 2020

🔥Повна інформація про призов 2020, зберігайте та поширюйте!

Якщо Ви чоловік і Вам від 18 до 27 років, то ця стаття буде найактуальнішою саме для Вас! Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком військовозобов’язаних українців. Такий порядок регламентований статтею 65 Конституції України та частиною 1 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

У даній статті, Ви дізнаєтесь:

1️⃣. Нормативно-правові акти, які регулють призов, відстрочку та звільнення від призову на строкову військову службу.

2️⃣. Коли починається призов і на кого поширюється?

3️⃣. На кого не поширюється обов’язок військової служби та підстави звільнення від проходження військової служби?

4️⃣. Які є законні підстави  відстрочки або звільнення від призову?

5️⃣. Як діяти щоб отримати відстрочку від призову на строкову військову службу?
6️⃣.  Що загрожує тим, хто ухиляється від проходження служби ?

 

 

 

1️⃣.Щодо Нормативно-правової бази, всі вище зазначені питання регулюються:

 1. Постанова Кабміну України від 21 березня 2002 р. N 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”
 2. Наказ Міністерства оборони України від 20 грудня 2017 року № 684 “Про затвердження Переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних”
 3. Наказ Міністерства оборони від 14.08.2008 № 402 ” Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України “

❗️ВАЖЛИВО❗️, що саме в цьому документі містяться додатки РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та ПОЯСНЕННЯ щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби

 1. Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 2. Закон України “Про освіту”
 3. Указ Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”

2️⃣. Коли починається призов і на кого поширюється?

❗️Осінній призов 2020 розпочинається 1 жовтня, а закінчитися 31 грудня.

 

❗️Однак, призовна кампанія в Україні може бути продовжена будь-якої миті протягом року лише на підставі Указу Президента.

 

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

🔥Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до роз’яснювального листа Міністерства оборони України від 04.02.2020 р. до усіх обласних державних адміністрацій з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році, головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18- та 19-річним юнакам. Так, зазначено, що призов у 2020 році 18- та 19-річних хлопців буде лише за їхньої письмової згоди.

 

3️⃣. На кого не поширюється обов’язок військової служби та підстави звільнення від проходження військової служби?

Військовий обов’язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні. Проходження військової служби здійснюється іноземцями та особами без громадянства – у добровільному порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

 

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

 

 

4️⃣. Які є законні підстави  відстрочки або звільнення від призову?

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії:

 1. за сімейними обставинами,
 2. за станом здоров’я,
 3. для здобуття освіти;
 4. продовження професійної діяльності.

 

 

1.Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину з інвалідністю;

7) дружину з інвалідністю;

8) вагітну дружину.

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

 

2.Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров`я

 

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Як ми вже зазначали раніше в цьому випадку слід звернути увагу на Наказ Міністерства оборони від 14.08.2008  № 402 ” Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”

❗️ВАЖЛИВО, що саме в цьому документі містяться додатки: РОЗКЛАД

хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та ПОЯСНЕННЯ щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

❗️❗️ В поясненнях Ви знайдете пункти відповідно до яких визначено чи придатні ви до військової служби, або ж обмежено придатні, або ж непридатні в мирний час та придатні у воєнний.

 

3.Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які:

 • навчаються у школах та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • навчаються у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • навчаються у ВНЗ з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • навчаються у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;
 • проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки
 • в навчальних закладах інших держав в рамках міжнародних договорів України.
‼️Підстави втрати відстрочки для здобуття освіти‼️

Відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти можна втратити:

 • якщо особу було відраховано з навчального закладу за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • порушення умов контракту або недисциплінованість.

 

4.Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 1. педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;
 2. медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 3. священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;
 4. сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;
 5. особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 6. резервістам – на весь період служби у військовому резерві;
 7. поліцейським – на весь період їх служби.

 

5️⃣. Як діяти щоб отримати відстрочку від призову на строкову військову службу? 

⭕️ У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю, необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави. ⭕️Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, набрати собі. Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

 • придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину (у разі відсутності підстав, що чітко закріплені в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
 • надання відстрочки від призову на строкову військову службу (у разі наявності підстав, закріплених в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» )
 • внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу (у випадках, не передбачених в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» )

 

У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія).

Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду.

 

6️⃣.  Які наслідки настають особам, які ухиляються від проходження військової служби? 

Стаття 335 ККУ: Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

Щоб притягнути ухильника до кримінальної відповідальності, останній повинен ухилитися від призову на строкову військову службу або ухилитися від військової служби за призовом осіб офіцерського складу. Причому не має значення, активно призовник ухиляється від служби або пасивно.

 

Також вважаються ухильниками і підлягають кримінальній відповідальності особи, які з метою ухилення завдали собі травми, симулюють хворобу, підробляють документи тощо. При цьому підробка документів може додатково кваліфікуватися за ст. 358 КК України.

 

🔥ВАЖЛИВО! Кримінальна відповідальність виключається, якщо призовник не з’явився на призовний пункт через несвоєчасне одержання повістки. Також причина неявки за повісткою вважається поважною, якщо вона підтверджується відповідними офіційними документами.

 

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

Особливістю кримінальної відповідальності ухильника в цьому випадку є бажання обійти заклик по мобілізації. З огляду на ситуацію на Сході країни, зараз такі порушення стали особливо частими. В іншому ухилення від призову за мобілізацією аналогічне за змістом ухиленню від призову на строкову військову службу.

 

Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

До кримінальної відповідальності ухильника можна притягти за небажання проходити службу цивільного захисту у особливий період або в разі проведення цільової мобілізації. Особливий період визначає діяльність держави і громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Він настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її областях і охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Цільова мобілізація проводиться для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня і їх наслідків. Суть ухилення від проходження служби цивільного захисту за своїм змістом аналогічне ухиленню від призову на строкову військову службу.

 

Стаття 337. Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів – карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

 

Суть цього виду відповідальності полягає в тому, що військовозобов’язані після прибуття на нове місце проживання повинні в семиденний термін встати на військовий облік, прибувши до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

 

Порядок проходження спеціальних зборів визначено Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та іншими законодавчими актами. Спеціальні збори відбуваються в разі прийняття Президентом України, схваленого Верховною Радою України, рішення про введення в Україні або в окремих її областях надзвичайного стану, а також оголошення окремих областей України зонами надзвичайної екологічної ситуації.

 

До відповідальності за цією статтею КК України можуть залучити тільки військовозобов’язаних, і військових в запасі.

 

❗️❗️Допризовники, призовники, військовослужбовці та резервісти до відповідальності в цьому випадку не залучаються. Тому, якщо вам інкримінують 337-му КК України, а ви всього-на-всього – призовник, то це незаконно!

 

Слід також звернути увагу на те, що порушення вимог законодавства про призов тягне за собою не тільки кримінальну, а й адміністративну відповідальність тих, хто ухиляється. Вони близькі за своєю суттю і в чомусь є суміжними, тому призовники часто плутаються, яка ж саме загрожує відповідальність.

 

Так, КК України передбачено відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, ухилення від призову за мобілізацією, ухилення від військового обліку або спеціальних зборів, які були розглянуті вище.

 

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу (стаття 210), порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1), неявка за викликом у військовий комісаріат (стаття 211-1) та інші порушення в сфері призову і військового обліку (статті 210 – 211-6).

 

Органи досудового розслідування, в силу різних обставин, обирають для себе найбільш простий шлях – залучення ухильника до кримінальної відповідальності.

 

❗️Важливо знати, що ухильника можна залучити тільки до одного виду відповідальності. Однак кримінальна відповідальність є більш тяжким видом відповідальності і тягне за собою більш складні юридичні наслідки, ніж адміністративна відповідальність. Тому, відповідаючи на питання, чого ж боятися тим, хто ухиляється від відповідальності, можна говорити не тільки про власне кару, а й про те, що діяння ухильника ще й не правильно кваліфікують, у гіршу сторону.

 

 

 

🆘Звертаємо Вашу увагу, що:

❗️Законодавство не дозволяє військкомам вимагати у призовників на вулиці або в іншому місці документи, щоби встановити особу. А без особистих даних вручення повістки буде незаконним.

❗️Ніхто з військових не має права утримувати людину, не пускати чи перевіряти документи, цим правом наділені лише органи Нацполіції (тепер ще й, дякувати Авакову, Нацгвардія).

❗️Закон пояснює, в яких випадках поліцейські можуть перевірити документи:

1.якщо поліцейський вважає, що людина схожа на громадянина, який перебуває у розшуку;

2.якщо у поліцейського є підстави вважати, що ця людина скоїла або збирається скоїти злочин;

3.якщо громадянин перебуває на території зі спеціальним режимом, на місці скоєння злочину або ДТП;

 1. якщо у людини є зброя, наркотики або інші заборонені речі.

 

⭕️ Ви можете оскаржити дії поліцейських, а тим більше військових, у суді. Органи Національної поліція можуть затримати особу лише за певних обставин. Просто так, щоб встановити особу громадянина, поліцейські зупиняти не можуть.

 

Ключові слова:  призов 2020, призов, військова служба, війна, армія, проходження військової служби, служба в армії, як ухилитись від армії, не піду в армію, не хочу служити, відповідальність за ухилення від військової служби.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer