Як відкрити СПД (ФОП) у Харкові. Порядок оформлення СПД у Харкові.

Підприємець (ФОП чи ФОП – українською мовою) – це фізична особа (громадянин, особа без громадянства чи іноземець), яка здійснює підприємницьку діяльність у встановленому законом порядку. До суб’єкта висувається вимога про наявність повної громадянської дієздатності. За дотримання певних умов підприємцем може стати особа, яка ще не досягла віку повноліття.

Порядок оформлення СПД у Харкові

Отже, ви вирішили розпочати свій бізнес, нову справу та після уважного ознайомлення з видами підприємств в Україні зупинили свій вибір на реєстрації СПД в Україні.

Відкрити СПД можна за місцем прописки у Харкові. Умови реєстрації підприємця іноземця здійснюється окремо. З набуттям чинності новим Податковим кодексом України та нових правил сплати єдиного податку реєстрація ФОП знову стала актуальною як для суб’єктів, які володіють невеликим бізнесом, так і середньої ланки. Документи для державної реєстрації СПД заповнена заява на проведення державної реєстрації; нотаріально засвідчений дозвіл батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування (якщо бажаюча займатися підприємницькою діяльністю особа неповнолітня, яка досягла 16-річного віку).

Якщо особа за релігійними переконаннями в установленому законом порядку відмовилася від реєстрації в реєстрі платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, вона подає документи державному реєстратору особисто. Це положення пояснюється тим, що відмітка про відмову занесення до Реєстру робиться у паспортному документі, передачу якого стороннім особам законодавство забороняє. В інших випадках документи для відкриття СПД може подавати представник за наявності довіреності. Державний реєстратор немає права вимагати надання інших документів. Документи для оформлення СПД у заявника приймаються за описом із зазначенням дня отримання. Один екземпляр опису вручається заявнику. Законодавство передбачає можливість надсилання документів поштою або електронними засобами зв’язку. Незважаючи на простоту процедури реєстрації ФОП, особа може опинитися в ситуації, коли подані нею документи будуть залишені без розгляду, якщо вони: не відповідають встановленим вимогам законодавства; інформацію подано над повному обсязі. Наприклад, недоліком може бути неправильне заповнення заяви. Після усунення недоліків заявник має право звернутися до державного реєстратора. Але за повторного звернення втрачається час. Тому іноді доцільно звернутися за допомогою на юридичну компанію. Після усунення недоліків заявник має право звернутися до державного реєстратора. Але за повторного звернення втрачається час. Тому іноді доцільно звернутися за допомогою на юридичну компанію. Після усунення недоліків заявник має право звернутися до державного реєстратора. Але за повторного звернення втрачається час. Тому іноді доцільно звернутися за допомогою на юридичну компанію.

Далі реєстратор перевіряє документи щодо відсутності підстав для відмови у здійсненні реєстрації СПД в Україні, використовуючи дані електронного реєстру.

Причинами відмови для оформлення ФОП можуть бути: невідповідність інформації із заяви даним з єдиного державного реєстру, наявність обмежень на провадження заявленої діяльності, наявність запису про те, що особа вже є підприємцем.

Про відмову відкрити СПД реєстратор складає мотивоване повідомлення, яке вручає заявнику разом із пакетом документів, що повертається. Фізична особа має право оскаржити відмову в реєстрації в суді. За відсутності підстав відмови реєстратор здійснює внесення даних ЄДР про нового підприємця. Дата внесення запису є днем ​​офіційної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Не пізніше наступного робочого дня після підтвердження органами статистики, податкової служби, ПФУ про постановку нового підприємця на облік реєстратор на вимогу видає фізичній особі витяг з ЄДР.

 Терміни та вартість реєстрації СПД в Україні. Вартість реєстрації СПД у Харкові.

Законодавство встановило, що термін держреєстрації ФОП не може перевищувати 24 години з отримання державним реєстратором пакета документів. Офіційної оплати за відкриття ФОП немає. Слід зазначити, що процес реєстрації не закінчується виключно внесенням СПД до Реєстру підприємств, далі ще деякі процедури.

Реєстрація ТОВ в Україні. Реєстрація ТОВ у Харкові.

Державна реєстрація суб’єктів є обов’язковою умовою провадження всіх видів підприємницької діяльності та полягає у проведенні процедури, яка підтверджується внесенням даних про компанію до Єдиного державного реєстру підприємств.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – це господарське товариство, яке має поділений на частки статутний капітал, а засновники несуть відповідальність за зобов’язаннями лише своїми частками – це головна відмінність від приватного підприємця.

 Порядок реєстрації ТОВ у Харкові. Як зареєструвати ТОВ у Харкові.

І. Підготовчий етап визначення назви ТОВ.

Раніше законодавство передбачало можливість резервувати назву майбутньої юридичної особи. Нині такої можливості немає. Тому перед відвідуванням державного реєстратора для засновників незайвим буде підготувати кілька назв товариства. визначення розміру статутного капіталу. Він може бути сформований грошима або майном. визначення видів діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності, які будуть вказуватися в Реєстрі та довідці статистики. Слід перевірити, чи вимагають обрані види діяльності отримання ліцензії. обрання директора; обрання системи оподаткування, за якою працюватиме ТОВ; визначення місцезнаходження товариства.

ІІ. Підготовка переліку документів для реєстрації:

а) рішення про відкриття ТОВ. Якщо засновників кілька, документ оформляється як протоколу загальних зборів. На порядку денному розглядаються такі питання: установа юридичної особи, затвердження статуту, встановлення розміру статутного капіталу, призначення директора, визначення місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю.

б) статут ТОВ, що має містити відомості: вид товариства; предмет та цілі діяльності товариства; склад засновників та учасників; найменування та місцезнаходження; порядок освіти та розмір статутного капіталу; порядок розподілу збитків та прибутків; склад та компетенція органів суспільства, порядок прийняття рішень (включаючи перелік питань, з яких потрібна кваліфікована більшість голосів); порядок внесення змін до установчих документів; порядок ліквідації та реорганізації суспільства. Як установчий документ може бути використаний модельний статут, затверджений Кабінетом Міністрів України.

ІІІ. Звернення до реєстратора.

Документи, що подаються для реєстрації ТОВ: Заповнена заява на проведення державної реєстрації. Статут в одному екземплярі (залишається у реєстратора).

Термін реєстрації ТОВ в Україні .  Вартість реєстрації ТОВ в Україні .  Вартість реєстрації ТОВ у Харкові.

Термін відкриття ТОВ в Україні не може перевищувати 24 години з моменту одержання державним реєстратором пакета документів.

Терміни відкриття товариства з обмеженою відповідальністю не включають отримання свідоцтв платника ПДВ та єдиного податку.

Особливості відкриття ТОВ . Переваги відкриття ТОВ.

Тонкощі, які слід враховувати під час реєстрації ТОВ:

 1.   максимальна кількість учасників – з 2018 року не обмежена;
 2. максимальний розмір статутного капіталу законодавством не визначено.
 3. після внесення до ЄДР відомостей товариства ставиться на облік до фіскальної служби та ПФУ, видається довідка органами статистики, виготовляється печатка, відкривається поточний банківський рахунок.

Реєстрація дочірнього підприємства. Дочірнє підприємство (ДП). Зареєструвати дочірнє підприємство у Харкові.

Дочірнє підприємство (ДП ) це підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство. Дочірнє підприємство залежить від засновника. Ця залежність виникає внаслідок створення ДП материнським підприємством

Майно ДП повністю формується за рахунок переданого майна підприємства-засновника або останньому належить контрольний пакет акцій дочірнього підприємства.

Залежність ДП від засновника може бути двох видів: простою і вирішальною. Проста залежність: материнське підприємство має право блокувати прийняття рішень дочірнього, які приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Вирішальна залежність: між материнським підприємством та ДП встановлюються відносини контролю-підпорядкування. Це виявляється в участі засновника у загальних зборах та інших органах управління, участі у статутному капіталі, володінні контрольним пакетом акцій. Такі відносини встановлюються за згодою АМК України. Материнська компанія, яка володіє контрольним пакетом акцій дочірньої, визнається холдинговою. Між нею та ДП виникають організаційно-господарські зобов’язання. Підприємства, які мають ДП,

Дочірнє підприємство не є аналогом представництва материнської компанії. ДП – повноцінна юридична особа та самостійний платник податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Воно має окремий баланс, банківські рахунки, друк із найменуванням. Самостійно несе відповідальність за зобов’язаннями, що виникають із укладених від його імені договорів .  

Порядок реєстрації дочірнього підприємства України. Порядок реєстрації дочірнього підприємства у Харкові. 

Питання створення, реорганізації та ліквідації, затвердження статуту ДП належать до компетенції вищих органів юридичної особи-засновника. Дочірнє підприємство створюється за загальними правилами реєстрації юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації засновник (або уповноважена особа) повинен подати державному реєстратору (або направити рекомендованою кореспонденцією з описом вкладення) такі документи: заповнена заява на проведення реєстрації ДП;

 Термін реєстрації дочірнього підприємства у Харкові.

Термін відкриття ДП не перевищує 24 години від дня отримання реєстратором документів. Термін створення не включає оформлення довідки платника ПДВ/єдиного податку.

Особливості відкриття ДП в Україні  

Дочірнє підприємство може бути зареєстроване як підприємство з іноземними інвестиціями. Про наявність простої чи вирішальної залежності ДП від материнського підприємства вказується у відомостях державної реєстрації дочірнього підприємства та публікується у ЗМІ. У статуті ДП визначаються види господарської діяльності, які має право проводити. При цьому види діяльності можуть відрізнятись від видів діяльності материнської компанії.

Особливість формування статутного капіталу дочірнього підприємства у тому, що материнське підприємство отримує корпоративні права замість передачі частину своїх активів.

Реєстрація повного товариства

Повне суспільство (ПЗ) – це вид господарського товариства, у якому всі учасники спільно ведуть підприємницьку діяльність та несуть солідарну додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

ПЗ має певні ознаки: створюється виключно для здійснення підприємницької діяльності; діє на підставі установчого договору, укладеного між учасниками; учасником повного товариства може бути лише суб’єкт підприємництва (юридична особа чи підприємець); кожен учасник бере участь у підприємницькій діяльності ПЗ (у зв’язку з цим відсутні органи управління); учасники провадять діяльність від імені юрособи – ПЗ; учасники не можуть бути повними учасниками інших юридичних осіб; за зобов’язаннями відповідає як ПЗ, а й учасники всім своїм майном (якщо коштів юрособи замало погашення боргів).

За зобов’язаннями товариства учасник відповідає незалежно від того, виникли вони до вступу в суспільство або після.

Найменування повного товариства містить: імена (найменування) всіх його учасників та словосполучення «повне товариство»; або ім’я (найменування) одного або кількох учасників з додаванням слів «і компанія» та словосполучення «повне товариство».

Порядок ведення справ ПЗ здійснюється за взаємною згодою учасників одним із способів: ведення справ усіма учасниками; ведення справ одним учасником за дорученням; ведення справ кількома учасниками за дорученням. Якщо в установчому договорі вказано кілька уповноважених на ведення справ учасників, то кожен з них може представляти інтереси повного суспільства окремо. Якщо дії виконуються лише спільно, це вказується в установчому договорі. Учасники, які представляють за дорученням інтереси ПЗ, надають звіти. Повноваження учасника припиняються виходячи з: припинення ПЗ; відмови учасника від виконання доручень; вимоги хоча б одного учасника звільнити особу від виконання доручень.   Порядок реєстрації повного товариства в Україні

Створення повного суспільства в Україні майже не відрізняється від реєстрації іншої юридичної особи. Відмінності обґрунтовано видом господарського товариства. По-перше, учасники повинні мати статус суб’єкта господарювання. По-друге, діяльність ПЗ визначає установчий договір, а чи не статут. Повне суспільство може бути створене двома та більше особами.

Повне суспільство створюється та діє на основі установчого договору, який крім інших умов має містити таку інформацію: розмір та склад складеного капіталу ПЗ; розмір та склад часток учасників; порядок внесення (із зазначенням термінів) та зміни вкладів кожного учасника; форма участі у справах суспільства.

Вимог щодо розміру установчого капіталу такого товариства законодавство не встановлює. Але можуть передбачатися спеціальними актами, регулюючими певні види комерційної діяльності. Реєстратору під час створення повного товариства в Україні подаються такі документи: заповнена заява на реєстрацію.

Також надаються документи, що підтверджують інформацію, зазначену в установчому договорі та реєстраційній картці:

якщо засновником є ​​фізична особа: копія паспорта засновника; копія довідки про надання ідентифікаційного номера;

 якщо засновником є ​​юридична особа: – копія свідоцтва про держреєстрацію; копія довідки статичного управління (про внесення до ЄДРПОУ); копія статуту; письмове рішення про створення ПЗ; довіреність особи, яка представлятиме інтереси юрособи як учасника повного товариства; копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера директора.

Термін держреєстрації програмного забезпечення в Україні. Термін держреєстрації ПЗ у Харкові.

Реєстрація не може перевищувати 24 години з отримання державним реєстратором документів. Про внесення відомостей до реєстру про нове ПЗ інформуються органи фіскальної служби, Пенсійного фонду, статистики. Термін реєстрації підприємства не включає строку отримання довідки платника ПДВ/єдиного податку.

Реєстрація товариства з додатковою відповідальністю.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) – це господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки, визначені установчими документами розмірів та яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а у разі його недостатності, учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратний розмір вкладу кожного з учасників.

  Порядок реєстрації товариства із додатковою відповідальністю в Україні.

Товариство з додатковою відповідальністю реєструється за загальними правилами створення юридичних осіб, з урахуванням відмінностей для даного виду товариства: підготовчий етап: засновниками приймається рішення про створення, що оформляється письмово; укладається установчий договір. реєстраційний етап: реєстратору подаються документи; здійснюється запис у реєстрі про нову юридичну особу; постановка товариства на облік в органах фіскальної служби, статистиці, Пенсійному фонді

Документи для створення товариства з додатковою відповідальністю.

Для проведення реєстрації подаються такі документи: заява, заповнена друкованим способом або від руки друкованими літерами.

Особа, уповноважена на ведення справ з реєстрації, надає документ, що посвідчує особу, і довіреність.

Строки відкриття товариства з додатковою відповідальністю у Харкові .

Термін держреєстрації (внесення до ЄДР запису про проведення держреєстрації) – не більше ніж 24 години з моменту подання документів.

Що таке кооператив . Реєстрація Кооперативу в Україні. Реєстрація кооперативу у Харкові.

Кооператив створюється з метою провадження колективної діяльності для отримання прибутку, реалізації суспільних ідей чи самоврядування.

Він ґрунтується всіма його членами на добровільній основі. Кооператив, згідно з ЗУ Про кооперацію, вважається юридичною особою, має власний баланс, банківський рахунок, статут та печатку. Види кооперативів:

 1. Виробничий – члени кооперативу беруть трудову участь та вносять майнові кошти для здійснення виробничої діяльності;
 2. Обслуговуючий – надають побутові, інформаційні чи інші послуги членам кооперативу;
 3. Споживчий – створюється задоволення споживчого попиту засновників.

На кшталт кооперативи може бути: сільськогосподарськими; житлово-будівельними; садово-городні; торгово-закупівельними; транспортними; освітніми; туристичними; медичними. Цей перелік може бути розширено, у ст. 6 ЗУ Про кооперацію немає чітких обмежень за типами діяльності.

 Статут кооперативу

Враховуючи положення про оподаткування неприбуткових організацій, статут коопертиву є архіважливим документом.

За Законом про кооперацію Статут коопертиву має містити таку інформацію, як: назва, місцезнаходження, тип; мета створення кооперативу, завдання, що він покликаний реалізовувати; вичерпну інформацію про засновників, їх реквізити та паспортні дані, їх права та обов’язки; форма участі членів кооперативу у його діяльності, розміри внесків та відповідальність за порушення домовленостей; порядок управління майном, розподілу доходів, вилучення паю; порядок реорганізації та ліквідації кооперативу.

Всі ці пункти можуть бути доповнені та розширені. Крім того, при написанні Статуту кооперативу необхідно враховувати положення Податкового кодексу, які регулюють порядок переходу кооперативів із неприбуткового статусу на загальну систему оподаткування .  

Реєстрація кооперативу в Україні. Реєстрація кооперативу вХаркові.

Для реєстрації кооперативу необхідно підготувати пакет документів, що включає:

 1. протокол про створення кооперативу,
 2. список його членів, органів управління та статут;
 3. копія паспорта та податкового номера керівника, посадових осіб та/або засновників кооперативу;
 4. Якщо засновник юридична особа, то додатково будуть потрібні документи, що підтверджують правомочність уповноважених осіб-засновників на підписання необхідних документів. Наприклад, рішення загальних зборів про створення кооперативу юридичною особою, копію статуту, наказ про призначення посаду директора юридичної особи. Конкретизацію необхідних документів визначать наші спеціалісти у кожному конкретному випадку.

Алгоритм реєстрації кооперативу ідентичний порядку, передбаченому для реєстрації підприємств – документи можуть бути подані у паперовій чи електронній формі, складені державною мовою. Рішення про реєстрацію кооперативу приймається протягом 24 годин після отримання документів, за винятком вихідних і святкових днів. Відмова в реєстрації: як уникнути Реєстратор може відмовити у розгляді документів, якщо: відомості подані в неповному обсязі; виявлено невідповідність оформлення пакета вимогам законодавства; неправильно вказано паспортні дані, реквізити заявника; навмисне чи ненавмисне спотворення інформації, приховування відомостей чи невідповідність даних тим, що зазначені у Єдиному державному реєстрі.

Що таке неприбутковий статус кооперативу? Неприбутковий статус кооперативу у Харкові.

Неприбутковий статус можуть отримати всі кооперативи, причому:

 1. діяльність здійснюється не заради отримання прибутку;
 2. статут кооперативу містить заборону розподіл прибутку між засновниками;
 3. передбачено передачу активів кооперативу у разі ліквідації на користь іншого коопертиву;

Реєстрація представництва в Україні. Реєстрація представництва у Харкові.

Іноземні компанії чи організації здійснює діяльність на території України за допомогою відокремлених представництв (філій, відділень).

Відкриті представництва іноземних компаній в Україні підлягають обов’язковій акредитації. Представництво компанії-нерезидента не має статусу юридичної особи та не веде самостійної комерційної діяльності.

Процедура реєстрації іноземних представництв  

Реєстрацію представництв іноземних компаній здійснює Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.

Документи для акредитації подаються не пізніше шести місяців з моменту їх видачі в державі місцезнаходження іноземної компанії. Після ухвалення документів на реєстрацію заявник отримує банківські реквізити для сплати державного мита. За наслідками розгляду пакета документів Мінекономрозвитку приймає рішення про реєстрацію представництва іноземної компанії або відмовляє у його відкритті. Мінекономрозвитку – як і будь-який центральний орган влади – відоме своєю пристрастю до відмов з формальних підстав.

Представництво нерезидента вважається відкритим із реєстрації. Іноземній компанії видається свідоцтво про реєстрацію представництва, у якому зазначаються: порядковий номер у реєстрі представництв; офіційне найменування іноземної компанії; кількість іноземців-співробітників; місцезнаходження представництва та його філій. Якщо представництво нерезидента здійснюватиме комерційну діяльність на території України від імені компанії, воно ставиться на облік в органі ДФС за своїм місцезнаходженням. Документи для реєстрації представництва іноземної компанії в Україні Іноземний суб’єкт господарювання для відкриття представництва, без наміру провадити господарську діяльність на українській території, подає до Мінекономрозвитку такі документи:   Заява із проханням зареєструвати представництво.

Заява складається у довільній формі. У ньому обов’язково вказуються:

 1. найменування іноземної компанії; місцезнаходження компанії у країні походження;
 2. відомості про засоби зв’язку (номер телефону та телефаксу); дата заснування іноземної компанії; населений пункт, де відкривається представництво;
 3. кількість іноземців, які працюватимуть;
 4. організаційно-правова форма іноземної компанії;
 5. сфера діяльності іноземної компанії;
 6. кількість працівників іноземної компанії; найменування банку із зазначенням номера поточного рахунку;
 7. мету відкриття представництва;
 8. сфера діяльності; інформація про ділові відносини з українськими контрагентами; перспективи розвитку.
 9. Витяг з торгового (або банківського) реєстру країни місцезнаходження. Довідка банку, у якому відкрито поточний рахунок іноземної компанії.
 10. Довіреність представництва щодо здійснення функцій в Україні.

Усі документи засвідчуються нотаріально за місцем їх видачі, легалізуються та супроводжуються перекладом українською мовою.

Терміни відкриття представництва в Україні

Свідоцтво про реєстрацію видається після подання пакета документів і не пізніше ніж через два місяці з моменту сплати державного мита.

Зміна засновників   юридичної особи

Інформація про засновників юридичної особи належить до відомостей, які заносяться до ЄДР.

У переліку творців юридичної особи зазначається: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для засновників – фізичних осіб); найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження (для засновників – юридичних). Іноді можна почути про продаж юридичної особи. Проте законодавство не визнає юридичних осіб предметами товарообігу. Фактично йдеться про наміри засновників продати свої корпоративні права. Угода є законною, оскільки творці компанії мають повне право розпоряджатися своєю часткою у статутному капіталі.

Зміна складу засновників ТОВ в Україні. Зміна складу засновників ТОВ у Харкові.

Зміна складу засновників може відбуватися з кількох причин: відчуження частки у статутному капіталі (купівля-продаж, дарування тощо); вхід нової особи до складу учасників; вихід особи зі складу учасників; примусовий виняток засновника ТОВ.

Найчастіше зміна засновників відбувається внаслідок відчуження частки у статутному фонді. Але незалежно від підстав зміна засновників супроводжується внесенням коригувань до установчих документів. Далі здійснюється державна реєстрація цих поправок до установчих документів юридичної особи. Зміна засновників ТОВ, ПП (як і будь-яке внесення змін до статуту) проходить у два етапи:

 1. висновок;
 2. нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу частки власника або нотаріальна завірка заяви про вихід та передачу частки іншій особі.
 3. Внесення змін до установчих документів та їх державної реєстрації.

Документи зміни засновника. Які документи необхідні зміни засновника.

Для здійснення реєстрації змін до державного реєстратора подаються документи: заповнена реєстраційна картка на проведення держреєстрації змін; оригінал чи нотаріально засвідчена копія рішення засновників про внесення поправок до установчих документів; статут юридичної особи (за наявності паперової форми); документ про сплату реєстраційного збору за реєстрацію змін.

Термін виходу із складу засновників

Офіційний строк внесення змін встановлений Законом і не може перевищувати 3 днів.

Внесення змін до статуту

При реєстрації підприємства на титульному листі статуту реєстратор робить відмітку. Вона свідчить не лише про занесення до державного реєстру нової юрособи, а й підтверджує дотримання всіх норм під час створення суб’єкта господарювання.

Держреєстратор перевіряє правильність тексту установчих документів. За правилами діловодства статут прошивається та підписується засновником (або уповноваженим органом), сторінки нумеруються.

Внесення змін до статуту підприємства (ТОВ) процедурно не таке складне як, наприклад, зміна назви підприємства, проте також вимагає певних навичок та юридичної грамотності, тому рекомендуємо звертатися до професійних компаній.

 Як внести зміни до статуту – порядок Внесення змін до статуту ТОВ

Можливо двома способами внести зміни до статуту: викладення змін як окремого документа або виклад статуту в новій редакції.

Спосіб № 1. Текст змін готується у вигляді окремої програми. На титульному листі вказується, що програма є невід’ємною частиною основного документа. І на титульному листі статуту робиться відмітка про наявність внесених та зареєстрованих змін. Спосіб № 2. Текст статуту повністю переписується. Попередня редакція втрачає чинність. На новому статуті робляться відмітки і про реєстрацію підприємства (переноситься), і про дату реєстрації внесення змін.   Документи для внесення змін до статуту ТОВ         Для проведення реєстрації змін до статуту реєстратору подають такі документи:

 1. заповнену реєстраційну картку для проведення реєстрації до установчих документів юрособи;
 2. рішення про внесення змін до статуту (він підтверджує правочинність ухвалення рішення про зміну статуту);
 3. оригінал статуту в його редакції на момент звернення (якщо статут втрачено повністю або в частині, то оголошують оголошення про це у ЗМІ
 4. два екземпляри змін до статуту (у вигляді додатків або статуту у новій редакції); документ про сплату реєстраційного збору.

Додатково подаються такі документи:

 1. документ про здійснення плати за публікацію оголошення у спеціалізованому ЗМІ (якщо зміни стосуються зменшення статутного капіталу);
 2. рішення про вихід юрособи зі складу засновників (учасників);
 3. заяву про вихід фізособи зі складу засновників (учасників);
 4. заяву, договір чи інший документ про перехід чи передачу частини у статутному капіталі;
 5. рішення уповноваженого органу про виключення особи зі складу засновників (учасників) – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників);
 6. свідоцтво про смерть засновника (учасника) – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників), коли після смерті особи спадкоємцям відмовлено у прийнятті їх до складу учасників;
 7. копію судового рішення (якщо зміни пов’язані із зміною мети установи).

Особа, що подає документи, підтверджує особу та повноваження такими документами: паспорт громадянина України або закордонний паспорт – якщо особа відповідно до установчих документів має право здійснювати дії від імені юрособи; паспорт громадянина України (закордонний паспорт) та довіреність – якщо особа є представником. Документи приймаються за описом, один екземпляр якого передається заявнику.   Строк внесення змін до статуту підприємства

У разі відсутності підстав для відмови внесення змін до статуту реєструється протягом 3 робочих днів з моменту подання документів. Не пізніше наступного робочого дня після здійснення реєстрації реєстратор віддає заявнику оригінал старого статуту з позначкою про внесені зміни. Цього ж дня повідомляє органи ДПС, ПФ, статистику. Якщо зміни стосувалися відомостей, які заносять у витяг з ЄДР, то видається нова виписка (не пізніше наступного робочого дня після повідомлення органами ДПС, ПФ, статистики про те, що зміни ними враховано та внесено до відомчих реєстрів).

Юридична адреса у Харкові. Що таке юридична адреса ?

Почнемо спочатку – однією з ключових відомостей про підприємство є дані про місцезнаходження підприємства. Такі дані відображаються в Єдиному реєстрі підприємств і мають офіційний характер. Однак, часто, відбувається так, що офіційні відомості заявлені одні, а фактично підприємство знаходиться за іншою адресою, таке відбувається через різні обставини: в одних немає документів, що підтверджують (договір оренди, акт про право власності тощо), інші мають приміщення, але воно знаходиться не за місцем знаходження бажаної податкової інспекції та ін.

Таким чином, юридична адреса – це номінальна адреса, заявлена ​​підприємством у Єдиному реєстрі.

Фактична адреса – це адреса реального місцезнаходження підприємства. Варто звернути особливу увагу на те, що офіційні дані про місцезнаходження необхідно підтримувати в актуальному стані шляхом щорічної подачі підтвердження в ЄДР. Недотримання такої вимоги може завдати великої шкоди підприємству.

.Як же вибрати хорошу адресу? Насамперед, зверніть увагу на те, щоб запропонований варіант не знаходився за місцем “масової” реєстрації, такі дані можна отримати на сайті податкової адміністрації. По-друге, зверніть увагу на той факт, щоб договір був саме оренди юрадреси, а не співпраці чи інформаційного/консалтингового обслуговування. По-третє, хороша адреса відрізняється поштовою підтримкою. тобто. забезпечується можливість отримання поштової кореспонденції, що є важливим, наприклад, ліцензійний орган надішле вам запит, а ви не отримаєте листа (що загрожує анулюванням ліцензії, або на вас подадуть до суду, а ви про це елементарно не дізнаєтесь). відноситься можливість контролю податкових запитів за місцезнаходженням.

У комплект документів для оренди юридичної адреси входить: договір оренди приміщення; акт приймання-передачі приміщення; підтвердження права власності орендодавця; підтвердження повноважень орендодавця.

 

Зміна директора у Харкові

Варто зазначити, що зміна засновника нерідко призводить до зміни директора підприємства.

Що ж таке зміна керівника і чому до неї вдаються? Слід знати, що зміни директора необхідне як рішення засновників, а й обов’язкова державна реєстрація та повідомлення податкової. Причини можуть бути різні. Наприклад, генеральний директор хоче змінити місце роботи, засновники не задоволені його роботою, але ротація має дві сторони, як позитивну, і негативну. Цими діями можна досягти як поліпшення показників підприємства, і повного краху. Все залежить від нового директора, його кваліфікації та реакції працівників на зміни.   Процедура зміни керівника

Коли загальні збори членів ТОВ приймає рішення про зняття директора з цієї посади, немає значення за яких умов, керівник зобов’язаний затвердити наказ про звільнення. У цьому документі зазначаються реквізити протоколу зборів чи заяву директора про звільнення, і навіть, у разі потреби, пункт договору чи посилання необхідну статтю Кодексу законів про труде.

Підписує ці документи або сам генеральний директор підприємства або особу, уповноважену власником підприємства. Не забуваємо те, що керівник фірми є таким самим працівником, як і всі інші. Тому згідно зі статтями 47 та 116, у день його звільнення, йому мають видати правильним чином заповнену трудову книжку, у якій виходячи із пп. 2.25 Інструкції № 58 зобов’язані внести інформацію з якої причини він був зняти з посади, зробити розрахунок у строки.

Для того, щоб зміна директора ТОВ була зареєстрована, необхідно внести необхідні зміни до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Документи для зміни директора підприємства

Для внесення змін уповноважена особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку із змінами у відомостях про зміну директора ТОВ.

Також подається екземпляр оригіналу або нотаріально завірена копія рішення про зміну керівника або завірену в установленому порядку копію документа про призначення нового керівника. Для того, щоб здійснити зміну директора на підприємстві швидко і без затримок, необхідний такий перелік документів:

 1. Документ про державну реєстрацію. Якщо ПІБ директора зазначено у статуті підприємства, тоді чинний статут.
 2. Довідка статистики (ЄДРПОУ).
 3. Форма 4-ОПП (за наявності) Повідомлення про постановку на облік в органах ФСС НВВ (за наявності).
 4. Копія даних паспорта та ідентифікаційного коду директора, який звільняється.
 5. Копія даних паспорта та коду директора, який призначається.
 6. Доручення на внесення змін до статутних документів.

Зміна юридичної адреси

На сьогоднішній день Законодавством України не встановлено такого виняткового поняття, як «юридична адреса» підприємства. Натомість у рамках Цивільного Кодексу існує поняття «місцезнаходження» підприємства, дані про яке обов’язково вносяться до ЄДР на підставі документації, яка надається з метою підтвердження його державної реєстрації. Необхідність проведення такої процедури може виникати в різних ситуаціях, причому в будь-якому випадку, на відміну від послуги зміна директора підприємства, власнику (або власникам) підприємства доведеться внести певні зміни до відповідних установчих документів.

Процедура зміни юридичної адреси підприємства в Україні

Як правило, зміна юридичної адреси підприємства доцільно здійснюватися в межах одного й того ж району, оскільки зміна району реєстрації є не лише трудомісткою та витратною, а й досить тривалою процедурою.

. Насамперед проводиться підготовка документів, необхідних для реєстрації майбутніх змін (йдеться про протоколи або рішення, довіреності, а також про оновлену редакцію статуту). Здійснюється оплата державних мит.

Далі слідує процес реєстрації в районній державній адміністрації з отриманням нової виписки з ЄДР. Потім зміна юридичної адреси підприємства передбачає офіційне повідомлення органів статистики, і навіть отримання відповідної довідки. Проводиться повідомлення податкових органів, після чого підприємство переоформлює свідоцтва платника єдиного податку, ПДВ та ін. Переоформлюється банківська інформація.

Документи для зміни юридичної адреси  

Зміна юридичної адреси ТОВ вимагає надання до відповідних органів наступних документів:

 1. витяг з ЄДР; стара редакція Статуту підприємства, а також якщо вони є, зміни до нього;
 2. довідка статистики;
 3. установчий договір (за умови його наявності);
 4. відомості про нову юрадресу (якщо вони є).

Терміни та вартість зміни адреси у Харкові.

Терміни зміни юридичної адреси підприємства можуть дещо змінюватись.

Особливості проведення процедур. Як правило, зміна юридичної адреси підприємства здійснюється в найстисліші терміни і без будь-яких проблем. Винятком є ​​лише ті випадки, коли підприємство переїжджає з одного району міста до іншого або навіть повністю змінює населений пункт.

Зміна назви підприємства

У деяких випадках юридичним особам, які функціонують на території української держави, доводиться здійснювати зміну назви підприємства.

Ця операція, як і зміна адреси підприємства, досить складна і передбачає проведення низки дій, серед яких: зміна всіх установчих документів, знищення старого та виготовлення нового друку, повідомлення про зміни, що відбулися, усіх відповідних інстанцій, включаючи і банківські установи, переоформлення товарних знаків та ліцензій (якщо вони є у компанії, що змінює назву). Найчастіше зміна назви підприємства здійснюється відповідно до вимог його нових засновників або в рамках програми ребрендингу. Причому в більшості випадків представникам юридичної особи, які зіткнулися з такою необхідністю, доцільно звернутися до допомоги відповідних фахівців.

Порядок зміни назви. Процедура зміни назви підприємства (ТОВ)

Відповідно до чинного законодавства, включає наступні етапи:

 1. Підготовка рішення (протоколу) власників про зміну найменування.
 2. Розробка та наступне нотаріальне посвідчення (за потреби) статуту юридичної особи з її новою назвою.
 3. Оплата всіх державних мит, а також нотаріальних послуг, які стають необхідними у цьому процесі.
 4. Реєстрація змін, які були здійснені у рамках процедури зміни назви, у районній адміністрації. Публікація у відповідних засобах масової інформації оголошення про зміну назви підприємства (цей етап не є обов’язковим).
 5. Повідомлення про зміни уповноважених представників органів Податкової адміністрації, а також переоформлення свідоцтва платника ПДВ, єдиного податку тощо.
 6. Реєстрація змін, що відбулися в державних органах статистики, а також отримання довідки за формою ЄДРПОУ.
 7. Знищення старого друку підприємства та виготовлення нового.

 

Документи для зміни назви підприємства Щоб здійснити зміну назви підприємства (ТОВ), знадобляться такі документи: копії паспортів директора підприємства та головного бухгалтера (якщо він є у штаті); копія витягу або свідоцтва, що засвідчує наявність державної реєстрації; оригінал статуту підприємства; оригінал довідки, заповненої формою 4-ОПП (за наявності); оригінал довідки, заповненої за формою ЄДРПОУ (за наявності); реєстраційна картка.

Особливості проведення процедури

Така процедура, як зміна назви підприємства є добре відпрацьованою операцією, яка не має будь-яких специфічних особливостей.

Слід зазначити, хіба що дана процедура може здійснюватися без обов’язкового проходження юридичною особою податкової перевірки, причому вона регулюється, насамперед, положеннями Цивільного кодексу та основними законами України.

 

Що таке примусове виключення засновника

Законодавство України дає право засновникам ТОВ виключити (вигнати) учасника у примусовому порядку із виплатою, належної йому частки майна підприємства.

Примусово можна виключити за кілька випадків: систематичне порушення обов’язків засновника невнесення вкладу до статутного капіталу у встановлений термін

Щодо порушення обов’язків, то законодавство не містить вичерпного списку, проте розкриває деякі з них:

а) дотримуватися положень статуту товариства та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

б) виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбачений установчими документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

г) виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено Законом, іншим законодавством України та установчими документами Статут товариства може містити й інші обов’язки засновника.

Щодо невнесення засновником вкладу до статутного капіталу, то тут можуть бути такі варіанти: 1. виключення засновника 2. зменшення статутного капіталу з відповідним перерозподілом часток 3. ліквідація ТОВ.

Порядок виключення засновника  

Законодавство прямо встановлює порядок примусового виключення засновника з ТОВ, так, для вирішення такого питання, необхідно більше половини всіх голосів у суспільстві.

Альтернативним способом є зменшення частки засновника до мінімального розміру зі збереженням статусу засновника.

Реєстрація підприємства релігійної організації у Харкові.

Як зареєструвати релігійну організацію в Україні знає наша компанія. Ви можете сміливо довірити цей процес нам.

Термін реєстрації підприємства релігійної організації – до 11 д.р. (без урахування терміну отримання довідки платника ПДВ/єдиного податку + 7 календарних днів).

Як змінити електронну пошту email в ЄДР в Україні. Як змінити електронну пошту email в ЄДР у Харкові.

2018 року при оформленні договору визнання податківцями електронної звітності з’явилася вимога щодо наявності адреси електронної пошти в ЄДР для зв’язку з підприємством.

Відповідно до Закону про держреєстрацію серед відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі підприємств та підприємців, можуть бути зазначені номери телефонів, email, номер факсу та інформація у вільному вигляді.

Для того, щоб змінити контактний номер телефону чи елпошти у підприємства чи ФОП згідно зі ст. 17 Закону про держреєстрацію необхідно подати державному реєстратору відповідну заяву. Такі відомості вносяться протягом 24 годин. І лише після цього податкові органи підтвердять визнання вашої електронної звітності.

Для внесення елпошти нам знадобиться лише доручення від підприємства чи ФОП, інше ми підготуємо самостійно. Скільки коштує змінити телефон та електронну пошту email у ЄДР Згідно зі ст. 36 Закону про реєстрацію за внесення таких змін мит не передбачено. Це єдині відомості, за які не встановлено офіційних платежів за внесення змін до ЄДР.

Що таке податковий ID ідентифікаційний номер ІПН.

Згідно з українським законодавством, кожен громадянин по досягненню шістнадцяти років має отримати паспорт. Крім того, не варто забувати про ще один, важливий документ – ідентифікаційний код або картку платника податків (далі ІПН). Відповідно до положення Податкового кодексу, а також Наказом Міндоходів № 779 від 10.12.13р. – це документ, що підтверджує реєстрацію кожної фізособи, платника податків у спеціальному Держреєстрі.

Навіщо потрібен ідентифікаційний код?

Картка, що видається, платника податків містить унікальний номер, званий ідентифікаційним кодом. Дві перші цифри – вказують на регіон перебування, а дві наступні – на податковий орган, у якому зареєстровано платник податків.

ІПН насамперед необхідний – для законного здійснення трудової діяльності та сплати податку з доходів. Згідно з кодом, вказаним у документі можна з’ясувати: податкове минуле фізособи; інформацію про доходи, одержані особою; документ використовується банком відкриття рахунку тощо.

Як отримати податковий код ІПН

Для того, щоб отримати ІПН, на досягнення 16-річного віку, громадянин зобов’язаний звернутися до податкової служби, подавши при цьому відповідну заяву про реєстрацію в Держреєстрі платників податків за формою № 1ДР «Облікова картка фізичної особи – платника податків».

Детальну інструкцію заповнення можна знайти в пам’ятці (додатку) до заповнення форми. Також не варто забувати, що для отримання ідентифікаційного коду – необхідний паспорт. Що ж до способів подання заявки, їх існує кілька: особисто, відвідавши податковий орган; надіславши відповідний лист; через законного представника; через уповноважену особу; в електронній формі на сайті ДФСУ. Документ оформляється протягом 3-х робочих днів, при цьому ІПН можна забрати в тому ж місці, де надавалися документи. Неповнолітні (до 16 років) також можуть отримати ідентифікаційний код, для цього один з батьків (усиновлювачів, опікунів, піклувальників) надає свій паспорт, а також свідоцтво про народження дитини та подає зазначену вище заяву.

Якщо свідоцтво видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після подання повертається) та його копію.

Як отримати ІПН іноземцю в Україні. Як отримати ІПН іноземцю в Харкові.

Для того, щоб законно займатися трудовою діяльністю в Україні, сплачуючи при цьому прибутковий податок, будь-який іноземець має отримати ІПН. Також цей документ необхідно оформити тим іноземним громадянам, які планують здійснювати підприємницьку діяльність на території нашої країни.

Для отримання ІПН у Харкові іноземцю необхідно відвідати управління ФС у Харківській області. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають тимчасовий або постійний посвідку на проживання, можуть реєструватися як платники податків у податкових інспекціях, що відповідають їх місцем проживання в Україні.

У даних відомствах необхідно буде заповнити заяву вказаного вище зразка, пред’явивши при цьому документ, що засвідчує особу (паспорт), а також засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідку на проживання). ).

Термін видачі ІПН іноземцю – 3 робочі дні, реєстрація іноземця-фізособи здійснюється у Державному реєстрі. Для отримання коду іноземцю необхідно мати при собі копію паспорта.